Ole rohkeasti avoin – asunnon tiedot kannattaa kertoa tarkasti!

Kaupan kohteen kunto ja kunnon selvittäminen on asuntokaupassa luonnollisesti tärkeää. Lähtökohtaisesti asunto-osakeyhtiössä osakas vastaa huoneiston käytössä kuluvista pinnoista ja laitteista. Näiden kunto on siis erityisen tärkeää tietää kauppaa tehtäessä. Myyjän on kerrottava ostajalle tiedossaan olevista asunnon sellaisista puutteista, jotka eivät ole päällepäin havaittavissa. Osakkeen omistamiseen liittyvä keskeinen kysymys on yhtiövastikkeen suuruus. Vastikkeen määräytymisen perusteet ilmenevät yhtiöjärjestyksestä. Lisäksi ostajaa kiinnostaa myös yhtiön yleinen taloudellinen tilanne. Taloudelliseen tilanteeseen liittyvät seikat löytyvät isännöitsijäntodistuksesta, tilinpäätöksestä ja talousarviosta. Taloudellisiin seikkoihin liittyvät myös tehdyt tai tulossa olevat peruskorjaustoimenpiteet.

Myyjän osalta tietojen antoa sääntelee asuntokauppalaki. Elinkeinonharjoittajan ja kiinteistönvälitysliikkeen tiedonantovelvollisuutta sääntelee lisäksi kuluttajansuojalaki, sekä asetus asuntojen markkinoinnista annettavista tiedoista. Kiinteistönvälitysliikkeen toimintaa ohjaa myös erillinen välityslaki.

Asuntomarkkinointiasetus sääntelee kaupantekoa edeltävää vaihetta, jossa asuntoa markkinoidaan ostajaehdokkaille. Annettavat tiedot on lueteltu yksityiskohtaisesti asuntomarkkinointiasetuksessa.  

Asunnon tiedot esille avoimesti. Myyjän on kerrottava kaikki tiedossaan olevat seikat, jotka saattavat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen. Tiedot on annettava, sekä itse asunnosta, että sen ympäristöstä ja palveluista. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan ostajalle tiedossaan olevista merkittävistä vioista ja puutteista, joita ostaja ei voi havaita tavanomaisessa tarkastuksessa. Ostajan luottamus myyjää kohtaan kasvaa, kun saa tarvittavat tiedot ostopäätöstä varten avoimesti. 

 

Lainsäädäntö velvoittaa myyjää kertomaan asunnon tai kiinteistön ostajalle kaikista asunnon myyntiin vaikuttavista seikoista. Osakehuoneistojen osalta myyjän vastuu kestää lähtökohtaisesti kaksi vuotta kaupasta, kiinteistöjen osalta viisi.

Kiinteistönkauppaa keskeisin sääntelevä laki on maakaari. Kiinteistökaupan kohteet voivat olla erityyppisiä. Kohde voi olla itsenäinen kiinteistö, kiinteistön määräosa tai määräala. Kiinteistökaupan kohteena ovat kiinteistön ainesosat, että tarpeisto. Riitojen välttämiseksi on syytä laatia luettelo irtaimen luonteisista esineistä jotka kuuluvat kauppaan tai sitten eivät. Maakaaren mukaan kiinteistön myyjällä on nimenomainen ja erittäin laaja tiedonantovelvollisuus myytävän kiinteistön ominaisuuksista. Annettavat tiedot eivät saa olla virheellisiä tai harhaanjohtavia. Myyjän on kerrottava ostajalle seikoista, joiden voidaan olettaa vaikuttavan ostajan päätökseen. Myyjän on ennen kaupan tekemistä oikaistava havaitsemansa ostajan virheellinen käsitys jostakin sellaisesta kiinteistön ominaisuudesta, joka vaikuttaa kiinteistön soveltumiseen aiottuun käyttöön.

Ostajan selonottovelvollisuus

Ostajan on aina tarkastettava kaupan kohde ennen lopullista ostopäätöstä. Ostaja ei voi vedota sellaiseen virheeseen tai seikkaan, jonka hän on havainnut tai joka hänen olisi pitänyt havaita kaupan kohteen tavanomaisessa tarkastuksessa. Mitä vanhemmasta asunnosta on kysymys, sitä enemmän ostajalla on aihetta odottaa asunnossa olevan vikoja tai puutteita. Tämän vuoksi ostajalta voidaan myös yleensä edellyttää huolellisempaa ja perusteellisempaa tarkastusta kuin jos kyseessä olisi uusi tai juuri äsken peruskorjattu asunto. Ostajan selonotolle asetettavat vaatimukset siis riippuvat mm. sekä kohteen iästä, että kunnosta. Kiinteistön tarkastuksessa ei kuitenkaan tarvitse yleensä purkaa rakenteita tai tehdä muita vastaavanlaisia selvityksiä.

Asunnon myyminen on suuri, jopa ainutkertainen tapahtuma elämän varrella.

Muista ottaa huomioon

Välitysliikkeen välittämässä kaupassa sekä sinä, että asuntosi ostaja olette kuluttajasuojan piirissä. Mahdolliset ristiriitatilanteet voidaan siis ratkaista esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa vähäisin kustannuksin. Yksityishenkilöiden välisissä kaupoissa ristiriitatilanteet ratkaistaan viime kädessä käräjäoikeudessa.

 

Kiinteistönvälittäjä, LKV, KiAT, julkinen kaupanvahvistaja
Heikki Ylisirniö
044 999 6656
heikki@ysikoti.com

Jätä yhteydenottopyyntö täältä

YsiKoti Oy
Y- 2699016-1
Nuolihaukantie 4 B 35
90250 Oulu

P. 044 999 6656
heikki@ysikoti.com